Posts from September 2017

 
1st 
12 
2nd 
22 
29 
No Jackpot Winner 
7 Consolation Prizes of €25 each won by : 
T. Tierney: M. Maher: A.P. 
G. Quinn: N. Keenan: D. Barry: 
M. Lenihan. 
 
1st 
11 
12 
16 
21 
2nd 
10 
13 
25 
26 
No Jackpot Winner 
7 Consolation Prizes of €25 each won by : 
T. Flood: H. McGrath: B. Campbell: 
M. Gantley: J. Lindsay: K. Kerrigan: 
J. Doyle. 
 
1st 
22 
29 
2nd 
11 
18 
20 
No Jackpot Winner 
7 Consolation Prizes of €25 each won by : 
A. Reilly: M. Hogan: C. Kerrigan: 
M. McTiernan: T. Walsh: M. Sheridan: 
B.M.B. Tea Room. 
 
1st 
25 
28 
30 
2nd 
20 
22 
23 
No Jackpot Winner 
7 Consolation Prizes of €25 each won by : 
K. McChesney: E. Halpin: S. Nugent: 
J. Clarke: A. Farrell: P. Caul: G. Farrell. 
5 Special Prizes of €100 each won by: 
K. Reilly: M. Smith: B. &T. McKane: 
M. McAllister: A. Meehan.